In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : EK77 HONGKONG SHENZHEN WINTER SALE 3D2N (281118)


รหัสทัวร์ : THS9-EK-HK-4-28NOV18
ID : 17736
ฮ่องกง – เซินเจิ้น-วัดกวนอู–พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอวู่
ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ-ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว
หวังต้าเซียน – วัดสามเซียน &วัดปักไต่ – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 5,555-6,666 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-NX-HK-12OCT-31DEC18
ID : 17541
มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,888-16,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : EASY POPULAR IN MACAU (301218)


รหัสทัวร์ : THZ2-FD-HK-12AUG-30DEC18
ID : 14457
มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์-วัดผุ่ถ่อ
ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง
ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า
โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์-The Venetian Resort
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-12,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (280319)


รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-15NOV-28MAR19
ID : 17594
ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ     
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนนนาธาน  
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-9,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (200119)


รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-14OCT18-20JAN19
ID : 17592
ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณจำลองเมืองลี่เจียง
ที่เที่ยวแห่งใหม่  สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก
ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่
วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999-8,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HHZ-FD32-B04 HAPPY HONGKONG SHENZHEN แถมกระเช้านองปิง 3D2N (301218)


รหัสทัวร์ : THH3-FD-HK-1NOV-30DEC18
ID : 17841
ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – Citygate Outlet – เซินเจิ้น 
วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้าน
ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ – ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ
ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
วัดสามเซียน&วัดปักไต่ – ช้อปปิ้งนาธาน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,876-19,876 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD003 เหนย์ โหว มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-19OCT-31DEC18
ID : 17537
มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่
ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,888-12,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HHZ-FD32-B03 HAPPY HONGKONG Shenzhen จัดเต็ม 3D2N (301218)


รหัสทัวร์ : THH3-FD-HK-13SEP-30DEC18
ID : 16476
ฮ่องกง – เซินเจิ้น-พิพิธภัณเซินเจิ้น-สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์
ร้านยาจีน – ร้านหยก – ร้านยางพาราหรือร้านเยื่อไผ่
ช้อปปิ้งหล่อวู่ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ-วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ –  ช็อปปิ้งถนนนาธาน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,765-21,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX004 หนี่ห่าว มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-NX-HK-12OCT-31DEC18
ID : 17540
มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น -ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอู-ช้อปปิ้งหลอหวู่
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,888-14,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ พัก 4 ดาว 3วัน2คืน (041218)


รหัสทัวร์ : THB11-EK-HK-1NOV-4DEC18
ID : 17843
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-วัดแชกงมิว
วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (170119)


รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-15OCT18-17JAN19
ID : 17591
ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนท์ปอล  -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน
จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น
ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3D-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-10,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HKTG01 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (270319)


รหัสทัวร์ : THS17-HX-HK-5DEC18-27MAR19
ID : 17744
ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ตลาดตงเหมิน
ช้อปปิ้งสินค้า OTOP – วัดกวนอู
สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - โชว์ม่านน้ำ 3D
วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – กระเช้านองปิง
ช้อปปิ้ง Citygate Outlet
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : GO1HKG-FD005 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-12OCT-31DEC18
ID : 17557
ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– เซินเจิ้น
หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ (3D Water Show)
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,888-18,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1 MFM-FD02 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-5OCT-31DEC18
ID : 17278
มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-เซินเจิ้น
หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ
ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 9,888-16,888 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : EASY STAR เที่ยวครบ 3 เมือง มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THZ2-FD-HK-3NOV-30DEC18
ID : 17821
มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซ็นต์ปอล-THE VENETIAN RESORT
จูไห่-เซินเจิ้น-ชมหยก Minerial Museum
ช็อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โรงละครน้ำ OCT BAY WATER THEATRE
ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์ร้านขนม 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : CTP1 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน (200119)


รหัสทัวร์ : THH13-HX-HK-14OCT18-20JAN19
ID : 17593
ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์  – เซิ่นเจิ้น-วัดเทพเจ้ากวนอู
ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ -เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนน นาธาน 
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : HKG01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (230519)


รหัสทัวร์ : THZ1-FD-HK-10JAN-23MAY19
ID : 17319
มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วิหารเซนต์ปอล - เวเนเชี่ยน - เดอะปาริเซียน - จูไห่
ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค-วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น
Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่-ฮ่องกง
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-19,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HC1-CX Saver ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์น้ำพุ 3 วัน (290319)


รหัสทัวร์ : THW2-CX-HK-11OCT18-29MAR19
ID : 17225
เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ
Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง
สายการบิน : Cathay Pacific Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
ความนิยม :

ทัวร์ฮ่องกง : HongKong Shenzhen 3 วัน 2 คืน (250119)


รหัสทัวร์ : THK8-CX-HK-12OCT18-25JAN19
ID : 17158
ฮ่องกง-ห้าง City Gate Outlet-เซินเจิ้น
วัดกวนอู-ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ
Lowu Center-วัดแชกงหมิว-วัดหว่องไท่ซิน
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-งานฮวงจุ้ย-ย่านจิมซาจุ่ย 
สายการบิน : Cathay Pacific Airways (CX)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,999-15,900 บาท
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
ความนิยม :

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (311218)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-12OCT-31DEC18
ID : 17536
มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล
เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเชี่ยน-จูไห่-เซินเจิ้น
หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งหลอวู่
ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,888-16,888 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด