In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (SS02) TAIWAN ไถจง ฟลอร่า เอ้กซ์โป (311218)


รหัสทัวร์ : THF5-VZ-TW-26NOV-31DEC18
ID : 17963
เถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ – ชิมชาอู่หลง
ร้านพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
Duty Free-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไถจง
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,888-13,499 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : WOW WOW TAIWAN 9,999 4 วัน 2 คืน (161218)


รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-11NOV-16DEC18
ID : 15984
อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต-ไทเป - เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง
วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์ 4 วัน 2 คืน (231218)


รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-13NOV-23DEC18
ID : 15985
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม
วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,111-11,333 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S04) TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D3N (290319)


รหัสทัวร์ : THF5-IT-TW-1NOV18-29MAR19
ID : 17734
เมืองไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านขนมพายสับปะรด
Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง
ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE08 SL มหัศจรรย์...TAIPEI ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน (240119)


รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-1NOV18-24JAN19
ID : 16464
เถาหยวน–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101
วัดหลงซาน-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium–ซีเหมินติง
ร้านพายสัปปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61-ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE05 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N BY XW (291218)


รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-27OCT-29DEC18
ID : 17384
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่
เมืองไถจง – ร้านกาแฟ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - COSMETIC SHOP
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-20,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : VZ04 ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า (250119)


รหัสทัวร์ : THT18-VZ-TW-21DEC18-25JAN19
ID : 17834
หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-ไทจง-หนานโถว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-ศูนย์สร้อยสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-DUTY FREE-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วัดหลงซาน
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-XW006 ไต้หวัน สุดเพลิน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน (261218)


รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-27OCT-26DEC18
ID : 17806
หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านสือเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านเครื่องสำอาง – Germanium Shop
ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,888-19,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-XW004 ไต้หวัน SO GOOD ทะเลสาบสุริยันจันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน (261218)


รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-27OCT-26DEC18
ID : 17568
หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่ – ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านสือเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านเครื่องสำอาง – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,888-19,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : IT97 Taiwan Feel Love 4 วัน 3 คืน (210319)


รหัสทัวร์ : THB12-IT-TW-2NOV18-21MAR19
ID : 17381
เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว
ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีหลินไนท์มาร์เก็ต-กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101
ตลาดซีเหมินติง-วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-15,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T33 Taiwan No.One 5 วัน 3 คืน (150219)


รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-31OCT18-15FEB19
ID : 17119
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101
ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ๋ว
ปล่อยโคมผิงซี-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-ก.พ. 62 ราคาเริ่มต้น 13,888-23,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE09 มหัศจรรย์ TAIPEI SUN MOON LAKE 4วัน2คืน (170119)


รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-1NOV18-17JAN19
ID : 17822
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งกระเช้าลอยฟ้า-วัดเหวินหวู่
ไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป
อุทยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์ GERMANIUM
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5วัน 3คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-15NOV18-22MAR19
ID : 17819
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่
ร้านใบชา-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง –ไทเป
ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม
อุทยานเหย๋หลิ่ว-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ
ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-22,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S03) TIGER TAIWAN ปลื้มปริ่ม 4D3N (211218)


รหัสทัวร์ : THF5-IT-TW-14-21DEC18
ID : 17733
เมืองไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านขนมพายสับปะรด
Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง
ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (SS01) ไต้หวัน ไทเป สุดปัง 3 วัน 2 คืน (231218)


รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-26OCT-23DEC18
ID : 17730
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ร้านพายสับปะรด – Cosmetic Shop – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์ Germanium – Duty Free –หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) – ซีเหมินติง 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : TPE33 T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5D3N BY SL (301218)


รหัสทัวร์ : THZ1-SL-TW-27OCT-30DEC18
ID : 16360
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง
COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,999-22,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : อาหมวย อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (191218)


รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-14NOV-19DEC18
ID : 15988
ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่
เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอารีซาน (เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน)
นั่งรถไฟโบราณ - ชมป่าสนพันปี - แวะชิมชา-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหยหลิ่ว
สถานีสือเฟิน–เจอร์เมเนียม-ตึกไทเป-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,777 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE002 โปรน้องใหม่ บินสบาย Taipei 5วัน3คืน (230319)


รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-2NOV18-23MAR19
ID : 17829
ไถจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึก ไทเป 101
ศูนย์ GERMANIUM-ปะการังแดง
ถนนคนเดินซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-ซือหลินไนท์มาเก็ท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : PTW01-IT ไต้หวัน ช้อป ชิม ชิว 4 วัน 3 คืน (190119)


รหัสทัวร์ : THJ6-IT-TW-26OCT18-19JAN19
ID : 16877
เถาหยวน-หนานโถว-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ
ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ไทเป
ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-ฉือเฟิ่น-ตึกไทเป 101
Duty Free-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-เจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 14,900-15,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE35 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (260319)


รหัสทัวร์ : THZ1-SL-TW-15FEB-26MAR19
ID : 17947
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไถจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป – ตั้นซุย – วัดเทียนหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม /2 ท่าน)
COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด