In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S02) ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4 วัน 2 คืน (260419)


รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-18JAN-26APR19
ID : 18689
เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสับปะรด
Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
Duty Free- ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-11,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (230419)


รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-3JAN-23APR19
ID : 18610
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,111 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : WOW WOW! Taiwan 9,999 (270319)


รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-13JAN-27MAR19
ID : 18607
อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
ร้านพายสัปปะรด -ซื่อหลินไนท์มาร์เกต-ไทเป
เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง 
วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,111 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์ 4D 2N (290119)


รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-27NOV18-29JAN19
ID : 18107
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน-ตึกไทเป 101
เจอร์เมเนียม-วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,111-11,333 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S01) TAIWAN อาลีซาน ฟลอร่า เอ็กซ์โป 4 วัน 3 คืน (250119)


รหัสทัวร์ : THF5-VZ-TW-18-25JAN19
ID : 18687
ไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop
หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
Duty Free-ซีเหมินติง-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,555-12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S04) TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D3N (290319)


รหัสทัวร์ : THF5-IT-TW-11JAN-29MAR19
ID : 18692
เมืองไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านขนมพายสับปะรด
Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง
ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5 วัน 3 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-9JAN-22MAR19
ID : 18608
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่-ร้านใบชา-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป 101
ซื่อหลินไนท์-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว
ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,345-13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N เทศกาลดอกไม้ EXPO (260419)


รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-11JAN-26APR19
ID : 18611
เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-COSMETIC
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,777-13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-XW007 ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยันจันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน (270219)


รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-15JAN-27FEB19
ID : 18769
หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง
ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านสือเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเครื่องสำอาง
Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-17,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE06 VZ มหัศจรรย์ Taipei Taichung 4 วัน 3 คืน (270319)


รหัสทัวร์ : THB11-VZ-TW-23JAN-27MAR19
ID : 18318
ไถจง-ไทเป-ตึกไทเป 101-ซีเหมินติง-ร้านพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไถจงไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง-MIYAHARA ICE CREAM
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE08 SL มหัศจรรย์ Taipei ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน (210319)


รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-6DEC18-21MAR19
ID : 18205
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)
วัดหลงซาน-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง
ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ซื่อหลินไนท์มาเก็ท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S03) ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 3 คืน (240419)


รหัสทัวร์ : THF5-SL-TW-16JAN-24APR19
ID : 18686
เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสียงกง-วัดเหวิ่นหวู่-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เถาหยวนไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด
Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น
สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-16,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (SS03) TAIWAN อาลีซาน ฟลอร่า เอ็กซ์โป 4 วัน 3 คืน (250119)


รหัสทัวร์ : THF5-VZ-TW-14DEC18-25JAN19
ID : 18309
ไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic Shop
หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
Duty Free-ซีเหมินติง-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-13,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : SIGNATURE TAIWAN 5D3N มหัศจรรย์อาลีซาน (210319)


รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-15FEB-21MAR19
ID : 18609
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา
ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,333-13,777 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : IT97 Taiwan Feel Love 4 วัน 3 คืน (210319)


รหัสทัวร์ : THB12-IT-TW-2NOV18-21MAR19
ID : 17381
เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว
ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีหลินไนท์มาร์เก็ต-กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101
ตลาดซีเหมินติง-วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-15,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T33 Taiwan No.One 5 วัน 3 คืน (150219)


รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-31OCT18-15FEB19
ID : 17119
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101
ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ๋ว
ปล่อยโคมผิงซี-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-ก.พ. 62 ราคาเริ่มต้น 13,888-23,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE34 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N (140219)


รหัสทัวร์ : THZ1-SL-TW-8JAN-14FEB19
ID : 18323
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่
เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน)
COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6 วัน 4 คืน (140419)


รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-12FEB-14APR19
ID : 18612
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา
ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์
เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิว - สถานีสือเฟิน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง
วัดหลงซันซื่อ – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,777-23,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T34 ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (260319)


รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-16FEB-26MAR19
ID : 18641
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมผิงซี–เจียงไคเช็ค
ดิวตี้ฟรี-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-16,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ความนิยม :

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE002 โปรน้องใหม่ บินสบาย Taipei 5วัน3คืน (230319)


รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-2NOV18-23MAR19
ID : 17829
ไถจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึก ไทเป 101
ศูนย์ GERMANIUM-ปะการังแดง
ถนนคนเดินซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-ซือหลินไนท์มาเก็ท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด