In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : KC005-HH HOT HOT TURKEY 8 วัน 6 คืน (2812118)


รหัสทัวร์ : THP3-KC-TR-14SEP-28DEC18
ID : 16939
อัลมาตี้-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองไอยวาริค
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-โรงงานเครื่องหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส
ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delight-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
สายการบิน : Air Astana (KC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 28,999-38,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : W5008-PP POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT (271218)


รหัสทัวร์ : THP3-W5-TR-11OCT-27DEC18
ID : 17512
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก-ANKA SHOPPING MALL
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,555-31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : W5009-SP Switch Popular Turkey (031218)


รหัสทัวร์ : THP3-W5-TR-3-11DEC18
ID : 16418
เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองชานัคคาเล่-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย–อิสตันบูล
สายการบิน : Mahan Air (W5)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 29,555 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : WY010-TVT Travel Turkey 9 วัน 7 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THP3-WY-TR-6OCT-29DEC18
ID : 16948
มัสกัต-อิสตันบูล-สุล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย  
เมืองคูซาดาซึ-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
TAKSIM SQUARE
สายการบิน : Oman Air (WY)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 29,777-35,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : IST01 TURKEY AWESOME 9 วัน 7 คืน (221118)


รหัสทัวร์ : THG15-WY-TR-4OCT-22NOV18
ID : 16753
มัสกัต-อิสตันบูล-ม้าไม้เมืองทรอย
ชานัคคาเล่-นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
เมืองคูซาดาซี-ร้านเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส
คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า
หุบเขาอุซิซาร์-โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-พระราชวังโดลมาบาห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-Blue Mosque
วิหารฮาเจีย โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
สไปซ์ มาเก็ต-ทักซิม สแควร์
สายการบิน : OMAN AIR (WY)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 29,900-31,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : IST04 TURKEY BEST VALUE 10D7N (190319)


รหัสทัวร์ : THG15-EY-TR-20JAN-19MAR19
ID : 17945
อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทันม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่
นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี
ร้านเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส-คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า
หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า
พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สไปซ์มาเกต
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS (EY)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 29,999-30,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : GO3SAW-EK001 Discover Turkey 10 วัน 7 คืน (051218)


รหัสทัวร์ : THG1-EK-TR-24JUL-5DEC18
ID : 15517
อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก-คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-ปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี – เพอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย  
ชานัคคาเล – อิสตัลบูล - พระราชวังโดลมาบาเช
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปึ
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,900-32,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : TK001-SP SURPRISE TURKEY 8 DAYS 5 NIGHTS (301218)


รหัสทัวร์ : THP3-TK-TR-7OCT-30DEC18
ID : 17420
เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
แกรนด์บาซ่าร์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,999-39,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : BT-TUK001 มหัศจรรย์ TURKEY เที่ยวดินแดนสองทวีป บินตรงสู่อิสตันบลู 9วัน6คืน (141218)


รหัสทัวร์ : THB11-TK-TR-16NOV-14DEC18
ID : 17832
ตุรกี-อิสตันบูล-เมืองชานักกาเล-เมืองโบราณทรอย
เมืองไอวาลิค-คุชาดาสึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-โรงงานผลิตเสื้อหนัง-ปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิธภัณฑ์เมฟลานา 
สถานนีคารวาน-เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม
นครใต้ดินคาดัค-นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย
กรุงอังการา-สุสานอาตาเตริ์ก-นครอิสตันบูล
ฮายาโซฟีอา-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
ช่องแคบบอสพอรัส-บลูมอสก์
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-ฮิปโปโดรม
ชมพระราชวังทอปกาปึ-สไปซ์มาเก็ต
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : WQR2010B แกรนด์ตุรกี 10 วัน 7 คืน (240319)


รหัสทัวร์ : THW6-QR-TR-7NOV18-24MAR19
ID : 17603
อาดานา – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
นครใต้ดิน – อุชิซาร์ – กรุงอังการา-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน
พระราชวังทอปคาปี – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – แกรนด์บาซ่าร์
ไอวาลิค– เอเฟซุส – ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส
ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 32,900-34,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : GO3ADA-QR001 Say Hi Eurasia And Pamukkale 9 วัน 6 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THG1-QR-TR-14OCT-30DEC18
ID : 17338
อาดานา – คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
ชมระบำหน้าท้อง - คอนย่า – นครใต้ดิน
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย  
ปามุคคาเล – คูซาดาสี – เอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี
เพอร์กามัม – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย
อิสตันบูล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์
แกรนด์บาซาร์-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ
ฮิปโปโดม
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,900-36,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : Easy Fantastic In Turkey 9 วัน 6 คืน (191118)


รหัสทัวร์ : THZ2-TK-TR-30AUG-19NOV18
ID : 16391
อิสตันบูล–ชานัคคาเล่–ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองไอย์วาลิก-วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์)
เมืองโบราณเอเฟซุส–เมืองปามุคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลีส–ปราสาทปุยฝ้าย–เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย–คาราวานซาไร
นครใต้ดินคาร์ตัค–หมู่บ้านอวานอส–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ 
เมืองอังการ่า-สุเหร่าสีน้ำเงิน–ตลาดสไปซ์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-มหาวิหารเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
พระราชวังทอปกาปี-พระราชวังโดลมาบาห์เช
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 32,900-36,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : Andaman to Wonderful Turkey (301218)


รหัสทัวร์ : THP6-TK-TR-27MAY-30DEC18
ID : 14121
อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม - เมืองอิซเมียร์
บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
โรงงานทำเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 32,900 - 33,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : WOW TURKEY 8 DAYS (031218)


รหัสทัวร์ : THP6-TK-TR-19MAY-3DEC18
ID : 14120
ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
พระราชวังโดลมาบาเช่เมืองบูร์ซ่า - มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม - เมืองอิซเมียร์ - บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) - เมืองคอนย่า
เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่
ชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า - กรุงอังคาร่า
กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 32,900 - 33,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : KC006-SS SUPER SHOCK TURKEY 9 วัน 7 คืน (201118)


รหัสทัวร์ : THP3-KC-TR-18SEP-20NOV18
ID : 16655
อัลมาตี้-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
กรุงอัสตาน่า-หอคอยไบเทเร็ก
Khan Shatyr Entertainment Center
สายการบิน : Air Astana (KC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 32,999-33,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : EASY WINTER IN TURKEY 9 วัน 6 คืน (241218)


รหัสทัวร์ : THZ2-TK-TR-4-24DEC18
ID : 17979
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส
เมืองปามุคคาเล่-เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า – คาราวานซาไร
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่า-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-มหาวิหารเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระรางวัลโดลมาบาห์เช
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 33,900-42,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : IST02 TURKEY RIVIERA FEVER 10D 7N (051218)


รหัสทัวร์ : THG15-TK-TR-8NOV-5DEC18
ID : 17516
อิสตันบูล – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่
นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
อันตาเลีย – ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ – ท่าเรือโบราณ
ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่งตุรกี-คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์
โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่าสุสานอตาเติร์ก
พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
สไปซ์ มาเก็ต 
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 33,900-36,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : BT-TUK01 มหัศจรรย์ TURKEY 9 วัน 6 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THB11-TK-TR-16NOV-29DEC18
ID : 17355
ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
สถานีคารวาน-เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม
นครใต้ดินคาดัค-โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance
นั่งบอลลูนยมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน)
ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ-โรงงานเซรามิค จิวเวอรี่
เมืองอังการา-ทะเลสาบน้ำเค็ม-กรุงอังการา-สุสานอาตาเตริ์ก
ฮายาโซฟีอา-พระราชวังโดลมาบาห์เช่-ช่องแคบบอสพอรัส 
บลูมอสก์-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-ฮิปโปโดรม
ชมพระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต-อิสตันบลู
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 33,900-35,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : HG14 Discovery Turkey 10 วัน 7 คืน (061218)


รหัสทัวร์ : THF6-EK-TR-4SEP-6DEC18
ID : 16850
ดูไบ-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดแกรนด์ บาซาร์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปึ-เมืองอีเซียบัท-เมืองชานัคคาเล่ 
ทรอย-ม้าไม้เมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-อัซเคลปิออน
เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟิซุส
ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-คาราวานสไลน์
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-โรงงานเซรามิค
เมืองอังคาร่า-พระราชวังโดลมาบาเช่-สไปซ์มาร์เก็ต
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : GO3IST-TK002 Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน (161218)


รหัสทัวร์ : THG1-TK-TR-5SEP-16DEC18
ID : 16553
อิสตัลบูล-พระราชวังโดลมาบาเช-อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน 
อังการ่า-คัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้อง 
คอนย่า-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
ปามุคคาเล-คอนย่า-ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส-คูซาดาสึ-เมืองโบราณเอเฟซุส
บ้านพระแม่มารี-พอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส
ชานัคคาเล-เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ 
แกรนด์บาซาร์-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 33,900-35,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด