In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : KC005-HH HOT HOT TURKEY 8 วัน 6 คืน (2812118)


รหัสทัวร์ : THP3-KC-TR-14SEP-28DEC18
ID : 16939
อัลมาตี้-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองไอยวาริค
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-โรงงานเครื่องหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส
ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delight-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
สายการบิน : Air Astana (KC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 28,999-38,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : W5009-SP Switch Popular Turkey (031218)


รหัสทัวร์ : THP3-W5-TR-3-11DEC18
ID : 16418
เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองชานัคคาเล่-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย–อิสตันบูล
สายการบิน : Mahan Air (W5)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 29,555 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : W5008-PP POPULAR TURKEY 9 วัน 6 คืน (271218)


รหัสทัวร์ : THP3-W5-TR-6SEP-27DEC18
ID : 16417
เตหะราน–อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก
ANKA SHOPPING MALL
สายการบิน : Mahan Air (W5)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 29,555-31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : WY010-TVT Travel Turkey 9 วัน 7 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THP3-WY-TR-6OCT-29DEC18
ID : 16948
มัสกัต-อิสตันบูล-สุล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย  
เมืองคูซาดาซึ-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
TAKSIM SQUARE
สายการบิน : Oman Air (WY)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 29,777-35,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : IST01 TURKEY AWESOME 9 วัน 7 คืน (221118)


รหัสทัวร์ : THG15-WY-TR-4OCT-22NOV18
ID : 16753
มัสกัต-อิสตันบูล-ม้าไม้เมืองทรอย
ชานัคคาเล่-นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
เมืองคูซาดาซี-ร้านเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส
คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า
หุบเขาอุซิซาร์-โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-พระราชวังโดลมาบาห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-Blue Mosque
วิหารฮาเจีย โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
สไปซ์ มาเก็ต-ทักซิม สแควร์
สายการบิน : OMAN AIR (WY)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 29,900-31,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : UNSEEN TURKEY ตุรกี ดินแดนแห่งสองทวีป 10 วัน (131018)


รหัสทัวร์ : THP6-KU-TR-29SEP-13OCT18
ID : 16489
กรุงคูเวต-กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
กรุงอังคาร่า--กรุงอิสตันบูล
สายการบิน : Kuwait Airways (KU)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : IST05 REPLAY TURKEY 9 วัน 6 คืน (300918)


รหัสทัวร์ : THZ1-TK-TR-2-30SEP18
ID : 16522
เมืองอิสตันบูล-เมืองอังการ่า-เมืองคัปปาโดเจีย
เมืองใต้ดิน-เมืองเกอราเม่-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
หุบเขาอุซิซาร์-โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามิค
โรงงานเครื่องประดับ-ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง
เมืองคอนย่า-ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองคูซาดาซี-โรงงานผลิตเครื่องหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองชานัคคาเล่-เมืองเปอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส-วิหารโอลิมเปียน เซอุส-โรงละครอะโครโปลิส
วิหารเอสเคลปิออน-เมืองทรอย-ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ท่าเรือกัลป์ลิโพลี-นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์
พระราชวังโดลมาบาห์เช-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-วิหารเซนต์โซเฟีย
สไปซ์บาซาร์-ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ 
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : EK007-HL Hello Turkey 9 วัน 6 คืน (071218)


รหัสทัวร์ : THP3-EK-TR-21SEP-7DEC18
ID : 16941
ดูไบ-เมืองอิสตันบลู-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียรา โพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อหรือ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 30,999-31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : TK004-SCP SPECIAL PRO TURKEY 8 วัน 5 คืน (101118)


รหัสทัวร์ : THP3-TK-TR-24AUG-10NOV18
ID : 16420
เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 30,999-31,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : GO3SAW-EK001 Discover Turkey 10 วัน 7 คืน (051218)


รหัสทัวร์ : THG1-EK-TR-24JUL-5DEC18
ID : 15517
อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก-คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-ปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี – เพอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย  
ชานัคคาเล – อิสตัลบูล - พระราชวังโดลมาบาเช
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปึ
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,900-32,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : TK001-SP SURPRISE TURKEY 8 วัน 5 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THP3-TK-TR-25AUG-30DEC18
ID : 16640
เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-
เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 32,888-39,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : GO3IST-SQ001 เทศกาลปีใหม่ DELIGHT TURKEY 10 วัน 7 คืน (181118)


รหัสทัวร์ : THG1-SQ-TR-28OCT-18NOV18
ID : 16555
อิสตัลบูล-อังการ่า-คัปปาโดเกีย
ชมระบำหน้าท้อง-คอนย่า-นครใต้ดิน
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-ปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส
คูซาดาสึ-เมืองโบราณเอเฟซุส-บ้านพระแม่มารี
เพอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส-ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
ชานัคคาเล-เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์
พระราชวังโดลมาบาเช-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
แกรนด์บาซาร์-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ) 
 เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : Easy Fantastic In Turkey 9 วัน 6 คืน (191118)


รหัสทัวร์ : THZ2-TK-TR-30AUG-19NOV18
ID : 16391
อิสตันบูล–ชานัคคาเล่–ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองไอย์วาลิก-วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์)
เมืองโบราณเอเฟซุส–เมืองปามุคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลีส–ปราสาทปุยฝ้าย–เมืองคอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย–คาราวานซาไร
นครใต้ดินคาร์ตัค–หมู่บ้านอวานอส–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ 
เมืองอังการ่า-สุเหร่าสีน้ำเงิน–ตลาดสไปซ์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-มหาวิหารเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
พระราชวังทอปกาปี-พระราชวังโดลมาบาห์เช
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 32,900-36,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : Andaman to Wonderful Turkey (301218)


รหัสทัวร์ : THP6-TK-TR-27MAY-30DEC18
ID : 14121
อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม - เมืองอิซเมียร์
บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
โรงงานทำเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 32,900 - 33,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : WOW TURKEY 8 DAYS (031218)


รหัสทัวร์ : THP6-TK-TR-19MAY-3DEC18
ID : 14120
ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
พระราชวังโดลมาบาเช่เมืองบูร์ซ่า - มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม - เมืองอิซเมียร์ - บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) - เมืองคอนย่า
เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่
ชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า - กรุงอังคาร่า
กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 32,900 - 33,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : KC006-SS SUPER SHOCK TURKEY 9 วัน 7 คืน (201118)


รหัสทัวร์ : THP3-KC-TR-18SEP-20NOV18
ID : 16655
อัลมาตี้-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
กรุงอัสตาน่า-หอคอยไบเทเร็ก
Khan Shatyr Entertainment Center
สายการบิน : Air Astana (KC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 32,999-33,999 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : HILIGHT TURKEY 9D6N (211018)


รหัสทัวร์ : THH2-TK-TR-09AUG-21OCT18
ID : 15671
อิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์ ***พิเศษ!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง  
OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่า
CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า –คูซาดาซี  
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
คูซาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารี
เมืองเปอร์กามัม - ชานัคคาเล่–ทรอย-พระราชวังโดลมาบาเช่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
BLUE MOSQUE–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย–อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน
พระราชวังทอปกาปึ-CANDY SHOP-SPICE MARKET
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 33,777 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : IST02 UNSEEN TURKEY 9D6N (251018)


รหัสทัวร์ : THZ1-TK-TR-02AUG-25OCT18
ID : 15745
สุสานอตาเติร์ก - เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย 
เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค
โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง
เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง 
เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองชานัคคาเล่
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส
วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน
เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี 
นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ 
สายการบิน : TURKISH AIRLINE (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : HG14 Discovery Turkey 10 วัน 7 คืน (061218)


รหัสทัวร์ : THF6-EK-TR-4SEP-6DEC18
ID : 16850
ดูไบ-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดแกรนด์ บาซาร์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปึ-เมืองอีเซียบัท-เมืองชานัคคาเล่ 
ทรอย-ม้าไม้เมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-อัซเคลปิออน
เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟิซุส
ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-คาราวานสไลน์
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-โรงงานเซรามิค
เมืองอังคาร่า-พระราชวังโดลมาบาเช่-สไปซ์มาร์เก็ต
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
ความนิยม :

ทัวร์ตุรกี : GO3IST-TK002 Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน (161218)


รหัสทัวร์ : THG1-TK-TR-5SEP-16DEC18
ID : 16553
อิสตัลบูล-พระราชวังโดลมาบาเช-อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน 
อังการ่า-คัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้อง 
คอนย่า-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
ปามุคคาเล-คอนย่า-ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเฮียราโพลิส-คูซาดาสึ-เมืองโบราณเอเฟซุส
บ้านพระแม่มารี-พอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส
ชานัคคาเล-เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ 
แกรนด์บาซาร์-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 33,900-35,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด