In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : FT-DEL SG01C อินเดีย เที่ยวฟิน อินเทรนด์ ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล เดลลี 4วัน 3คืน (290419)


รหัสทัวร์ : THF4-SG-IN-10JAN-29APR19
ID : 18096
เดลลี-กุตับมีนาร์-ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ซิตี้ พาเลส
หอดูดาว จันทาร์ มานทาร์-ป้อมปราการแอมเบอร์
พระราชวังแอมเบอร์-บ่อน้ำจันเบารี-อักรา
ทัชมาฮาล-ป้อมอักรา
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,991-17,991 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : GO2JAI FD002 เทศกาลปีใหม่ อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน (150319)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-IN-30DEC18-15MAR19
ID : 18195
ชัยปุระ-ฮาวา มาฮาล-ป้อมแอมเบอร์-ซิติพาเลส-วัดพระพิฆเนศ
อักรา-ทัชมาฮาล-อัครา ฟอร์ด-บ่อน้ำจันเบารี
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-18,888 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : เดลลี แคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค 7 วัน 5 คืน (280219)


รหัสทัวร์ : THE6-PKG-IN-1OCT18-28FEB19
ID : 17233
เดลลี-Indian Gate-อาคารรัฐสภา
ศรีนาคาร์-Deluxe houseboat-กุลมาร์ค
สวนชาลิมาร์-สวนนิชาร์ต
สายการบิน :
AIR INDIA (AI)
THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-ก.พ. 62 ราคาเริ่มต้น 15,450-16,500 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : BT-GAY01 FD มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THB11-FD-IN-25JAN-22MAR19
ID : 18828
เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ –วัดเวฬุวันมหาวิหาร
เมืองราชคฤห์ – เมืองพาราณสี –สารนาถ
ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี 
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น
พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-18,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : CZDEL01 NAMASTE INDIA ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N (170519)


รหัสทัวร์ : THZ1-9W-IN-25JAN-17MAY19
ID : 18508
เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด
พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล 
เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล-กุตับมีนาร์
ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท 
สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-21,999 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : CZDEL01 NAMASTE INDIA ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน (290319)


รหัสทัวร์ : THZ1-9W-IN-25JAN-29MAR19
ID : 17994
เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด
พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล 
เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล-กุตับมีนาร์
ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท
สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,999-19,777 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : GO2ATQ SG001อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา 4วัน 2คืน (170519)


รหัสทัวร์ : THG1-SG-IN-16FEB-17MAY19
ID : 18206
อัมริตสาร์-ธรรมศาลา-วัดนัมเกล-โบสถ์เซ็นจอห์น
สถาบันนอร์บูลิงกา-วิหารทองคำ-สวนจาลเลียนวาลา
วัดศรีเดอร์เกียนา-พิธีเปลี่ยนเวรยาม-ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,888-19,888 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : LF-ATQSG01 มหัศจรรย์อินเดีย อัมริตสาร์ 4 วัน 2 คืน (140419)


รหัสทัวร์ : THF4-SG-IN-10NOV18-14APR19
ID : 17195
อัมริตสาร์-ธรรมศาลา-วัดนัมเกล
โบสถ์ เซ็นจอห์น -สถาบันนอร์บูลิงกา
วิหารทองคำ-สวน Jallianwala Bagh
วัด Sri Durgiana-ชมพิธีเปลี่ยนเวร Wagah Border
ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
สายการบิน : SPICEJET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย. 61-เม.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 17,900-24,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : FT-ATQ SG01A ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ อินเดีย วิหารทองคำ อัมริตสาร์ 4 วัน 2 คืน (130419)


รหัสทัวร์ : THF4-SG-IN-8DEC18-13APR19
ID : 17861
อัมริตสาร์-ธรรมศาลา-วัดนัมเกล-โบสถ์ เซ็นจอห์น
สถาบันนอร์บูลิงกา-เมือง อัมริตสาร์-วิหารทองคำ
สวน Jallianwala Bagh-วัด Sri Durgiana
ชมพิธีเปลี่ยนเวร Wagah Border
ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง
สายการบิน : SPICE JET (SG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-20,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD03B อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน (150319)


รหัสทัวร์ : THF4-FD-IN-18JAN-15MAR19
ID : 18601
บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา
มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-เมืองคยา
เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา
มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี
สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี-ล่องแม่น้ำคงคา
สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,991-21,991 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน (150319)


รหัสทัวร์ : THH9-WE-IN-11AUG18-15MAR19
ID : 16301
ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร
บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
สาวัตถี-ลุมพินี-วิหารมายาเทวี-กุสินารา
ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน
ชมมกุฎพันธเจดีย์-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์
ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา-นาลันทา
มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์
เขาคิชกูฏ-วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
พระพุทธเมตตา-พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู
สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ
พระปางปฐมเทศนาคยา
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-29,999 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD05C อินเดีย เนปาล ท่องแดนพุทธภูมิ 4 สังเวยชนียสถาน 7 วัน 6 คืน (280119)


รหัสทัวร์ : THF4-FD-IN-14-28JAN19
ID : 18602
บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา
มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-เมืองคยา
เมืองพาราณสี-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ-ล่องแม่น้ำคงคา
พาราณสี-ลุมพินี-สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
วิหารมายาเทวี-เมืองกุสินารา-มกุฎพันธนเจดีย์
พระสถูปปรินิพพาน-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน
เมืองราชคฤห์-เขาคิชญกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา
พระพุทธรูปองค์ดำ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,993 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : ทัชมาฮาล ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THH1-9W-IN-29DEC18-22MAR19
ID : 18115
เดลลี-เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์
ซิตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์
เมืองอัครา-ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท
สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,900-24,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD04B อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน (200319)


รหัสทัวร์ : THF4-FD-IN-4JAN-20MAR19
ID : 18600
บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา
มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-คยา
เมืองราชคฤห์-เขาคิชญกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา
พระพุทธรูปองค์ดำ-นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน
เมืองกุสินารา-มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล
ลุมพินี-สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
วิหารมายาเทวี-เมืองสาวัตถี-วัดเชตะวันมหาวิหาร
บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล-เมืองพาราณสี
ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 22,992 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : GO2GAY FD003 อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 8วัน 7คืน (220319)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-IN-25JAN-22MAR19
ID : 18193
พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-เวสาลี-กุสินารา
ลุมพินี (เนปาล)-สาวัตถี-พาราณสี
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,888-24,888 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD01A อินเดีย-เนปาล ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ 6 วัน 5 คืน (150319)


รหัสทัวร์ : THF4-FD-IN-5DEC18-15MAR19
ID : 17862
บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา
มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-เมืองคยา
เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา-มกุฎพันธนเจดีย์
พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-ลุมพินี-สวนลุมพินีวัน
เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี
ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-25,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : GO2GAY-FD001 อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน (040319)


รหัสทัวร์ : THG1-FD-IN-31DEC18-4MAR19
ID : 17795
พุทธคยา – พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ลุมพินี-กุสินารา – เวสาลี -  ปัตนะ
ราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฏ - นาลันทา
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888-27,888 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD02A สักครั้งหนึ่งในชีวิต สักการะ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน (200319)


รหัสทัวร์ : THF4-FD-IN-5DEC18-20MAR19
ID : 17870
บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา
มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-คยา
เมืองราชคฤห์-เขาคิชญกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา
พระพุทธรูปองค์ดำ-นาลันทา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน
เมืองกุสินารา-มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน
เนปาล-ลุมพินี-สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
วิหารมายาเทวี-เมืองสาวัตถี-วัดเชตะวันมหาวิหาร
บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี-บ้านองคุลีมาล-เมืองพาราณสี
ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,900-32,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : CZDEL02 AMAZING KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี 6 วัน 4 คืน (270419)


รหัสทัวร์ : THZ1-9W-IN-9MAR-27APR19
ID : 18509
กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า
เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล
สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท
ทะเลสาบดาล-สวนแอปเปิ้ล
พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย 
สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 26,999-30,999 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
ความนิยม :

ทัวร์อินเดีย : อินเดีย-เนปาล กราบครบสี่สังเวชยสถาน 9 วัน 6 คืน (150319)


รหัสทัวร์ : THH9-WE-IN-13OCT18-15MAR19
ID : 17163
ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร
บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
ลุมพินี-วิหารมายาเทวี-กุสินารา
ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์
คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ
ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
พระพุทธเมตตา-พาราณสี-ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู
สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ
ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา
สายการบิน : Thai Smile (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61-มี.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 26,999-29,999 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด