In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BTN-KB002 ภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า 4 วัน 3 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THC3-KB-BT-26JUL-30DEC18
ID : 15870
พาโร – ทิมพู -ผ่านชมสำนักสงฆ์วัดตัมชู
ด่านซูซอม – หลวงพ่อสัจธรรม – ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ทาคิน
ไปรษณีย์ภูฏาน - เมมโมเรียลโชเตน - ทิมพูซอง
ดอร์ชูล่าพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
สะพานเหล็กที่ยาวที่สุดในภูฏาน-พาโร Bird Eye View
วัดทักซัง-ตาซอง - พาโรซอง - วัดคิชูลาคัง
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 44,900-46,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : SERIES BHUTAN 4 DAYS 3 NIGHT (291218)


รหัสทัวร์ : THP16-KB-BT-26MAY-29DEC18
ID : 14019
ทิมพู –ปูนาคา
วัดตั๊กซัง - พาโร
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BT001B3 HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS (261218)


รหัสทัวร์ : THP3-B3-BT-4JUL-26DEC18
ID : 15709
พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง
ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส
วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง-พูนาคา – พระศรีสัจจธรรม
สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ-พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร 
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 48,900-49,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BHUTAN CHILL CHILL 5D4N (271218)


รหัสทัวร์ : THH1-B3-BT-20JUN-27DEC18
ID : 15288
พาโร-ทิมพู- พูนาคา
พาโร (วัดตั๊กซัง)
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 49,900-53,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BTN-KB001 Happiness Bhutan 5 วัน 4 คืน (270918)


รหัสทัวร์ : THC3-KB-BT-7JUN-27SEP18
ID : 15127
พาโร –ตาซอง – พาโรริงปุงซอง - วัดคิชูลาคัง
ด่านซูซอม – ทิมพู – เมมโมเรียลโชเตน-ปูนาคา
ดอร์ ชูลา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง-สะพานเหล็กที่ยาวที่สุด
ไปรษณีย์ภูฏาน – หลวงพ่อสัจธรรม - ทาคิน - ชิมโทกาซอง
พิพิธภัณท์งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน - พิมพูซอง
วัดพระนางตารา - ตลาดนัดสุดสัปดาห์-Paro Bird Eye View
วัดทักซัง – ชมการแสดงพื้นบ้านระบำหน้ากาก
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 50,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : GO2PBH-B3001 ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน (281218)


รหัสทัวร์ : THG1-B3-BT-26JUL-28DEC18
ID : 16029
พาโร - พาโรซอง-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
วัดคิชู ลาคัง-ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน-เมืองทิมพู
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - พูนาคา-โดชูลาพาส
วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง-พูนาคา - พระศรีสัจจธรรม
จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ-ห้องสมุดแห่งชาติ
ตาซิโซซอง-พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง-พาโรสตรีท
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 52,900-54,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : Bhutan 5D4N (201018)


รหัสทัวร์ : THH1-B3-BT-20-24OCT18
ID : 14295
พาโร - ทิมพู
พูนาคา - วัดตั๊กซัง
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BTN-PV002 ภูฏาน พาโร-ทิมพู-พูนาคา 5 วัน 4 คืน (260918)


รหัสทัวร์ : THC3-KB-BT-26-30SEP18
ID : 15868
พาโร –ตาซอง – พาโรริงปุงซอง - วัดคิชูลาคัง – ด่านซูซอม
ทิมพู – เมมโมเรียลโชเตน- ปูนาคา - ดอร์ ชูลา - วัดชิมิลาคัง
ปูนาคาซอง - สะพานเหล็กที่ยาวที่สุด-ไปรษณีย์ภูฏาน
หลวงพ่อสัจธรรม - ทาคิน - ชิมโทกาซอง
พิพิธภัณท์งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
พิมพูซอง – วัดพระนางตารา - ตลาดนัดสุดสัปดาห์
Paro Bird Eye View-วัดทักซัง
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BU001 ภูฏาน 5 วัน 4 คืน (250718)


รหัสทัวร์ : THV7-KB-BT-9MAY-25JUL18
ID : 14429
พาโร – ทิมพู - National Memorial Chorten
โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา
เขาทักซัน – วัดถ้ำเสือ
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BTN-B3007 ทัวร์ภูฏาน เทศกาลระบำหน้ากาก 5 วัน 4 คืน (190918)


รหัสทัวร์ : THC3-B3-BT-19-23SEP18
ID : 15128
พาโร –ตาซอง – พาโรริงปุงซอง - วัดคิชูลาคัง
ด่านซูซอม – ทิมพู – เมมโมเรียลโชเตน-ปูนาคา
ดอร์ ชูลา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง-สะพานเหล็กที่ยาวที่สุด
ทิมพูซอง(ชมภายนอก) – ชมเทศกาลระบำหน้ากาก
หลวงพ่อสัจธรรม - ทาคิน – ชิมโทกาซอง
วัดพระนางตารา - ตลาดนัดสุดสัปดาห์
Paro Bird Eye View -  วัดทักซัง
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด