In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

TOUR

ค้นหา

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BTN-KB002 ภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า 4 วัน 3 คืน (301218)


รหัสทัวร์ : THC3-KB-BT-26JUL-30DEC18
ID : 15870
พาโร – ทิมพู -ผ่านชมสำนักสงฆ์วัดตัมชู
ด่านซูซอม – หลวงพ่อสัจธรรม – ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ทาคิน
ไปรษณีย์ภูฏาน - เมมโมเรียลโชเตน - ทิมพูซอง
ดอร์ชูล่าพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
สะพานเหล็กที่ยาวที่สุดในภูฏาน-พาโร Bird Eye View
วัดทักซัง-ตาซอง - พาโรซอง - วัดคิชูลาคัง
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 44,900-46,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : ภูฏาน แผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน (281218)


รหัสทัวร์ : THE6-KB-BT-28DEC18-1JAN19
ID : 17232
พาโร-เมืองทิมพู-ภูนาคา
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BT001B3 HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS (261218)


รหัสทัวร์ : THP3-B3-BT-4JUL-26DEC18
ID : 15709
พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง
ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส
วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง-พูนาคา – พระศรีสัจจธรรม
สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ-พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร 
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 48,900-49,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BHUTAN CHILL CHILL 5D4N (271218)


รหัสทัวร์ : THH1-B3-BT-20JUN-27DEC18
ID : 15288
พาโร-ทิมพู- พูนาคา
พาโร (วัดตั๊กซัง)
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 49,900-53,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : BTN-KB001 Happiness Bhutan 5 วัน 4 คืน (291218)


รหัสทัวร์ : THC3-KB-BT-4OCT-29DEC18
ID : 17187
พาโร-ตาซอง-พาโรริงปุงซอง-วัดคิชูลาคัง
ด่านซูซอม-ทิมพู-เมมโมเรียลโชเตน-ปูนาคา
ดอร์ ชูลา-วัดชิมิลาคัง-ปูนาคาซอง-สะพานเหล็กที่ยาวที่สุด
ไปรษณีย์ภูฏาน-หลวงพ่อสัจธรรม-ทาคิน-ชิมโทกาซอง
พิพิธภัณท์งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน-พิมพูซอง
วัดพระนางตารา-ตลาดนัดสุดสัปดาห์-Paro Bird Eye View
วัดทักซัง-ชมการแสดงพื้นบ้านระบำหน้ากาก
สายการบิน : DRUK AIR (KB)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 50,900-52,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : GO2PBH-B3001 ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน (281218)


รหัสทัวร์ : THG1-B3-BT-26JUL-28DEC18
ID : 16029
พาโร - พาโรซอง-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
วัดคิชู ลาคัง-ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน-เมืองทิมพู
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - พูนาคา-โดชูลาพาส
วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง-พูนาคา - พระศรีสัจจธรรม
จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ-ห้องสมุดแห่งชาติ
ตาซิโซซอง-พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง-พาโรสตรีท
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 52,900-54,900 บาท
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
ความนิยม :

ทัวร์ภูฏาน : Bhutan 5D4N (201018)


รหัสทัวร์ : THH1-B3-BT-20-24OCT18
ID : 14295
พาโร - ทิมพู
พูนาคา - วัดตั๊กซัง
สายการบิน : BHUTAN AIRLINES (B3)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด