In Trend Tour

Call Center 02-379-1249 Hotline 062-914-2361

โปรแกรมทัวร์โปรโมชั่น

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING 4 วัน 2 คืน (310519)
รหัสทัวร์ : THT10-ZE-KR-1MAR-31MAY19
ความนิยม |

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค-วัดซันบังซา-จูซังจอลลี่
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง-ซอพจิโกจิ-ร้านน้ำมันสน
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป
ปั่นจักรยาน Rail Bike-ยงดูอัมร็อค-ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 10,900-21,900 บาท

ตารางกำหนดการเดินทางและราคาทัวร์

กำหนดการเดินทาง
5-8 พ.ค. 62
6-9 พ.ค. 62
7-10 พ.ค. 62
12-15 พ.ค. 62
13-16 พ.ค. 62
14-17 พ.ค. 62
20-23 พ.ค. 62
21-24 พ.ค. 62
26-29 พ.ค. 62
27-30 พ.ค. 62
28-31 พ.ค. 62
ราคา 10,900.-
21-24 เม.ย. 62
22-25 เม.ย. 62
23-26 เม.ย. 62
24-27 เม.ย. 62
27-30 เม.ย. 62
28 เม.ย.-1 พ.ค. 62
29 เม.ย.-2 พ.ค. 62
30 เม.ย.-3 พ.ค. 62
1-4 พ.ค. 62
4-7 พ.ค. 62
8-11 พ.ค. 62
11-14 พ.ค. 62
15-18 พ.ค. 62
19-22 พ.ค. 62
22-25 พ.ค. 62
25-28 พ.ค. 62
29 พ.ค.-1 มิ.ย. 62
ราคา 11,300.-
20-23 เม.ย. 62
ราคา 11,500.-
25-28 เม.ย. 62
26-29 เม.ย. 62
2-5 พ.ค. 62
3-6 พ.ค. 62
9-12 พ.ค. 62
10-13 พ.ค. 62
23-26 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
30 พ.ค.-2 มิ.ย. 62
31 พ.ค.-3 มิ.ย. 62
ราคา 11,600.-
3-6 มี.ค. 62
4-7 มี.ค. 62
5-8 มี.ค. 62
10-13 มี.ค. 62
11-14 มี.ค. 62
12-15 มี.ค. 62
17-20 มี.ค. 62
18-21 มี.ค. 62
19-22 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
16-19 เม.ย. 62
17-20 เม.ย. 62
18-21 เม.ย. 62
19-22 เม.ย. 62
ราคา 11,800.-
2-5 มี.ค. 62
6-9 มี.ค. 62
9-12 มี.ค. 62
13-16 มี.ค. 62
16-19 มี.ค. 62
20-23 มี.ค. 62
23-26 มี.ค. 62
25-28 มี.ค. 62
15-18 เม.ย. 62
ราคา 12,100.-
1-4 มี.ค. 62
7-10 มี.ค. 62
8-11 มี.ค. 62
14-17 มี.ค. 62
15-18 มี.ค. 62
21-24 มี.ค. 62
22-25 มี.ค. 62
26-29 มี.ค. 62
ราคา 12,400.-
27-30 มี.ค. 62
8-11 เม.ย. 62
9-12 เม.ย. 62
ราคา 12,700.-
18-21 พ.ค. 62
ราคา 12,900.-
28-31 มี.ค. 62
29 มี.ค.-1 เม.ย 62
30 มี.ค.-2 เม.ย 62
31 มี.ค.-3 เม.ย. 62
1-4 เม.ย. 62
2-5 เม.ย. 62
7-10 เม.ย. 62
ราคา 13,000.-
3-6 เม.ย. 62
ราคา 13,300.-
6-9 เม.ย. 62
10-13 เม.ย. 62
16-19 พ.ค. 62
ราคา 13,900.-
4-7 เม.ย. 62
ราคา 14,900.-
11-14 เม.ย. 62
14-17 เม.ย. 62
ราคา 15,900.-
17-20 พ.ค. 62
ราคา 17,900.-
5-8 เม.ย. 62
ราคา 18,900.-
13-16 เม.ย. 62
ราคา 20,900.-
12-15 เม.ย. 62
ราคา 21,900.-
* กรอกชื่อ : * กรอกนามสกุล :
* ที่อยู่ :
* รหัสไปรษณีย์ :    
* เดือนที่ต้องการเดินทาง :
* อีเมล์ : * เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
เบอร์โทรศัพท์บ้าน : Fax :
ข้อมูลเพิ่มเติม :
  เพิ่มรายชื่อผู้โดยสาร
  รายชื่อผู้โดยสาร
กรอกชื่อ : กรอกนามสกุล :
ชื่อเล่น : ประเภทผู้โดยสาร :
วันเดือนปีเกิด : วัน เดือน ปี ex : 1984

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

แพคเกจทัวร์ต่างประเทศดูรายละเอียด